Bohoslu?by

Smyslem existence církve je poskytovat pomoc, podporu a spole?enské zázemí na cestě duchovního a osobního r?stu. P?ijímání těchto v?hod není podmíněno ?lenstvím v církvi.

Smyslem bohoslu?eb je uctívání Boha – Stvo?itele a sdílení se i vzdělávání ú?astník? z Bible – Bo?ího slova.

Náplní bohoslu?eb jsou písně, modlitby, vyprávění zku?eností (s Bohem), sbírka na podporu ?í?ení evangelia, památná slavnost Ve?e?e Páně, studium Bible a promluva na aktuální téma z Bible (kázání).

Bohoslu?by za?ínají ka?dou sobotu v Adventním domě v T?ebí?i (Jungmannova 16) od 10:00 hod. V?ech ?ástí bohoslu?eb se mohou zú?astnit i ne?lenové církve.

Studium Bible (sobotní ?kola) probíhá ka?dou sobotu od 10:00 do 11:30 hod.? Jedná se o diskuzi o naplánovan?ch biblick?ch tématech ve skupinkách pro dospělé a samostatně i pro děti. Diskuzi moderují pově?ení ?lenové církve. Bli??í informace jsou na http://sobotniskola.casd.cz , kde je mo?né si stáhnou i Pr?vodce studiem Bible (tj. textovou p?edlohu v elektronické podobě) plánovaného tématu pro ka?dou sobotu. Pr?vodce studiem Bible je také namluven v ?MP3.?

Promluva (kázání) probíhá?ka?dou sobotu od 11:30? do 12:30 hod.

Jméno naplánovaného ?e?níka (kázajícího)?je uvedeno na adrese?https://sbory.casd.cz/trebic/bohosluzby

Národní t?den man?elství: Síla lásky a úcty

Si?la la?sky a u?cty - na?rodi? ty?den manz?elstvi? 2019?V rámci Národního t?dne man?elství Vás zveme na p?edná?ku:
?Síla lásky a úcty.

Vět?ina vztah? za?íná zamilovaností. Ta v?ak sama o sobě neu?iní vztah? ?trvale naplňujícím. P?ij?te objevit, jak pomocí lásky a úcty z?stat ??astní v? ?man?elství po cel? ?ivot.

P?edná?ka proběhne v pondělí 11.2.2019 od 17:00 do 18:00 v?Adventním domě na adrese Jungmannova 113/16, T?ebí?.
P?edná?í: David Kogut, B.Th.

Pondělní ve?ery nad Biblí

studium-markova-evangelia2V období od 3. ?íjna do 19. prosince 2016 ka?dé pondělí od 17:00 do 18:00 se v Adventním domě (Jungmannova 16, T?ebí?) uskute?ňují setkání pro zájemce (?leny i ne?leny církve), kte?í se chtějí vzájemně sdílet o porozumění biblickému textu. Toto období bude věnováno?Evangeliu podle Marka.?Setkání moderuje kazatel místní církve ThB. David Kogut.

岳风柳萱免费全文阅读,穿越兽世之搜食记,穿越之兽人国度
homeaboutnewsPartnerscontact
穿越之嫡女逆袭 txt免费下载嫡女军妃澹灵天H才嫡女废柴四小姐小说重生之嫡女有毒百度贴吧电视剧嫡女归来谷钰儿小说
重生之嫡女青芜神医嫡女嚣張妃相府嫡女京华有声小说狠辣嫡女全集嫡女医策权倾天下184